Præsentation hos 3F

Som en del af formidlingen af projektets resultater, var vi for nyligt inviteret til Charlottenlund, hvor 3F holdt to dages konference for deres socialrådgivere, under overskriften “Hvor er retssikkerheden på vej hen?”.

Præsentationen indeholdt de foreløbige resultater fra projektets empiriske dataindsamling, herunder litteraturstudiet og spørgeskemaundersøgelsen. Oplægget mundede ud i interessante diskussioner med de godt 60 deltagere.

Se præsentationen fra konference her: Præsentation_3F.

Advertisement

Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2015

Projektet havde den 28. august fornøjelsen af at afholde en workshop for godt 25 deltagere på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2015. Oversskriften for konferencen var “Evaluering i sammenhæng”. Beskrivelsen af årets konference lød således:

Forventningerne til evalueringer bliver stadigt større og mere komplekse. Evalueringerne skal tættere på praksis og samtidig skabe sammenhænge fra den enkelte medarbejder til den politiske dagsorden. Det er let at blive rundtosset som evaluator. Temaet for årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2015 ’Evaluering i sammenhæng’ sætter skarpt på, hvordan vi (gen)finder balancen.

Konferencen bestod af tre spor:

  1. Vertikal sammenhæng: Fra borgere og frontarbejdere til politikere
  2. Horisontal sammenhæng: Før, under og efter evalueringer
  3. Den store sammenhæng: Tillidsreformen og evaluering i kontekst

Projektet præsenterede sine foreløbige resultater, med primært fokus på litteraturstudiet og surveyundersøgelsen i landets sygedagpengeenheder.

Du finder præsentationen her: DES 2015

Fakta om sygedagpenge

http://www.borger.dk har man samlet en række faktuelle oplysninger omkring sygedagpenge, rettigheder og forpligtelse set fra et borgerperspektiv. Her får man blandt andet oplysninger omkring ydelsernes omfang, forpligtelser og muligheder som sygemeldt, hvad enten det gælder en sygemeldt i arbejde, en sygemeldt ledig, eller en sygemeldt selvstændig.

På siden findes også en række praktiske henvisninger til relevante blanketter og formularer, som skal anvendes i forbindelse med sygemeldingen.

Som eksempel finde her en række oplysninger for sygemeldte borgere med tilknytning til en arbejdsgiver:

https://www.borger.dk/Sider/Sygedagpenge-hvis-du-er-loenmodtager.aspx?NavigationTaxonomyId=578a0f30-2b58-438e-bc4d-1468ab0eb076

Temadag i Helsingør: Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen?

De foreløbige resultater fra projektet fremlægges på en temadag i Helsingør, arrangeret i et samarbejde mellem Quick Care og Jobcenter Helsingør. Arrangementet afholdes fredag den 27. marts 2015.

Overskriften for præsentationen er “Hvad virker i sygedagpengeindsatsen – og hvordan arbejder jobcentrene med effekt og evaluering?”, og baseres på resultaterne af henholdvis et litteraturreview og en surveyundersøgelse i jobcentrene landet over.

I finder nærmere information om tilmelding og detaljer, her: Invitation temadag i Helsingør

Holder antagelserne i sygedagpengelovgivningen?

Det ph.d.-projekt som er grundlaget for denne hjemmeside, formidles via en række videnskablige artikler. Projektets første artikel er netop udkommet i Tidsskrift for Arbejdsliv og handler om de antagelser, som ligger til grund for den nuværende sygedagpengelovgivning.

Fremgangsmåden bag artiklen har på den ene måde været, at kortlægge de centrale lovgivningsmæssige antagelser om hvad der virker i sygedagpengeindsatsen, for derefter at efterprøve hvorvidt disse antagelser bakkes op af resultaterne i forsknings-litteraturen.

Tidsskriftet findes her:

http://www.werkshop.dk/producenter/29-tidsskrift-for-arbejdsliv/400-2015–nr-1–beskaeftigelsesindsatsen–antagelser-kontekster-og-kategoriseringer/

WP_001261

Videregående økonomiske analyser af Det Store TTA-projekt

KORA har stået bag en ny økonomisk analyse af det omdiskuterede TTA-projekt. Den videregående økonomiske evaluering er foretaget i tre af de deltagende kommuner (de tidligere RCT kommuner), og viser omtrent de samme resultater som den første evaluering af projektet i 2012:

Den tidlige, tværfaglige TTA-indsats har meget varierende betydning for, hvor hurtigt de sygemeldte vender tilbage til arbejdet.

Den nye analyse rokker ikke nævneværdigt ved de grundlæggende resultater fra den oprindelige TTA-analyse. En koordineret indsats for at få langtidssygemeldte medarbejdere tilbage i arbejde kan i nogle tilfælde være en god idé – også ud fra et økonomisk synspunkt. Men resultatet er ikke robust og kan ikke siges at gælde generelt. Generelle anbefalinger er derfor vanskelige at give.

Find hele den videregående analyse her: http://www.kora.dk/temaer-paa-tvaers/beskaeftigelsesindsatser/i9848/Videregaaende-oekonomiske-analyser-af-Det-Store-TTA-projekt?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+4%2F15+C

 

Anden del af den nye sygedagpengereform…

Anden del af reformen træder i kraft i starten af januar 2015 (første del trådte i kraft i juli 2014).

Det drejer sig blandt andet om følgende punkter:

– En ny visitations- og opfølgningsmodel
– Udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dage.
– Ændring af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen.
– Ændret beregning af sygedagpengesatsen.

Læs mere om den sidste del af reformen her:
http://bm.dk/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2015/01/Andel%20del%20af%20sygedagpengereformen%20er%20netop%20tradt%20i%20kraft

Temadag i Aalborg om virkninger i beskæftigelsesindsatsen

Den 6. januar 2015 havde Jobcenter Aalborg  i samarbejde med virksomheden Quick Care A/S, i fællesskab arrangeret en temadag med fokus på, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen. Dagen bød på oplæg fra evaluerings-forskningen, præsentation af resultater fra ph.d.-projektet, samt fra fagbevægelsen. Blandt deltagerne var blandt andet en række Nordjyske kommuner repræsenteret.

Se programmet her: Temadag i Aalborg.

Se oplæg med resultater fra ph.d.-projektet her: Temadag 06.01.2015

Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (tidligere Udbudsrådet) har bedt Rambøll Management Consulting om at gennemføre en analyse af konkurrencen om opgaveløsningen på sygedagpengeområdet i landets kommuner. I undersøgelsen er syv case-kommuner udvalgt.

Rapporten konkluderer blandt andet, at fire ud af syv kommuner har oplevet kvalitetsforbedringer som resultat af konkurrenceudsættelsen, i form af flere relevante tilbud til borgerne. Fem af de syv kommuner konkluderer desuden, at de oplever bruttobesparelser i opgaveløsningen. De positive effekter opstår i følge kommunerne særligt når de private leverandører kan trække på specialuddannet personale, løbende kompetenceudvikling og stordriftsfordele. Når en række kommuner ikke har oplevet positive resultater af konkurrenceudsættelsen vurderes det at være fordi man har købt ydelserne for billigt, hvorefter disse ikke har kunne leve op til forventningerne.

Konkurrencen omkring opgaveløsningen på sygedagpengeområdet er dog begrænset i følge kommunerne, fordi man er usikker på de fremadrettede behov for aktive tilbud.

Læs hele rapporten her: Konkurrence om  kommunernes  sygedagpengeopgaver.

Positive virkninger af førtidspension?

Forskere på SFI har netop publiceret en spændende rapport omkring virkningerne af førtidspension. Resultaterne synes overraskende i lyset af den politiske diskurs, som normalt i-tale-sætter førtidspension som en problematisk “sidste udvej” for både borger og samfund.

Fra rapporten: “Førtidspension har været et stort socialpolitisk emne i mange år. Siden midten af 1990’erne har der været bred enighed om at begrænse antallet af personer der fik førtidspension, ofte ud fra den forestilling, at det ikke var nogen god løsning, hverken for den enkelte eller for samfundet.”

“Resultaterne om førtidspension er bemærkelsesværdige. Vi kan afvise, at tilkendelse af førtidspension, som vi i udgangspunktet forestillede os, gør folk mere syge. Det gør den ikke, der er kun en virkning for en del af gruppen, og den går i den modsatte retning: den fysiske sundhed bliver bedre af at få førtidspension, den psykiske er den samme. Der er heller ikke noget i vores analyse, der tyder på, at førtidspension går ud over modtagerens anseelse. I hvert fald ikke når det gælder parforhold: Personer, der har fået tilkendt førtidspension, er ifølge vores analyser en lige så attraktiv partner som personer, der ikke har fået tilkendt førtidspension. En førtidspension kan ligefrem holde et ægtepar sammen, især når personen, det drejer sig om, tidligere modtog kontanthjælp”.

Læs hele rapporten fra SFI (2014) her: Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?